EVALUARE SI CONSULTANTA

evaluare proprietati imobiliare
EVALUARE PROPRIETATI
IMOBILIARE
proprietati imobiliare rezidentiale (apartamente, case/vile, terenuri)
proprietati imobiliare industriale (spatii de productie si depozitare)
proprietati agricole (ferme, terenuri cu destinatie agricola etc.)
proprietati comerciale (birouri, centre de afaceri, spatii comerciale, galerii comerciale etc.)
proprietati imobiliare specializate

evaluare garantii reale
EVALUARE PORTOFOLII
GARANTII REALE
IPOTECARE INSTITUTII
BANCARE
evaluare globala prin metode statistice
monitorizarea valorii garantiei
reevaluare periodică pe durata creditului

evaluare mobile
EVALUARE BUNURI
MOBILE, MASINI SI
ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE
autovehicule
stocuri de marfa, materiale etc.
masini si echipamente tehnologice

evaluare afaceri
EVALUARE AFACERI
societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata
organizatii

evaluare active
EVALUARE ACTIVE
NECORPORALE
marci, brevete, fond de comert etc.

evaluare instrumente financiare
EVALUARE
INSTRUMENTE
FINANCIARE
depozite, actiuni sau obligatiuni
unitati la fondurile de investitii sau instrumente sintetice

In functie de scopul evaluarii, tipul de valoare estimata poate fi: valoarea de piata, valoarea de investitie, valoarea justa, valoarea speciala, valoarea sinergiei, toate acestea fiind definite in Standardele de Evaluare ANEVAR, obligatorii pentru membrii Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, adoptate prin legislatia din Romania (OG 24/2011, Legea nr. 99/2013).

SCOPURI INTOCMIRE
RAPOARTE EVALUARE
garantarea unui imprumut
raportarea financiara (inregistrarea in evidentele contabile)
informare in vederea vanzarii / cumpararii
asigurarea bunurilor
procedura insolventei (lichidare)
majorare de capital social
divizare / fuziune
despagubire, expropriere
alte scopuri care sunt conforme cu Standardele de Evaluare ANEVAR

In functie de tipul proprietatii evaluate, fiecare raport de evaluare este intocmit de catre un evaluator autorizat specializat EPI (evaluari de bunuri imobile), EBM (evaluari de bunuri mobile), EI (evaluari de intreprinderi, fond de comert si alte active necorporale), sau EIF (evaluari de actiuni si alte instrumente financiare), acest raport urmand a fi verificat de catre un evaluator autorizat specializat atat in domeniul de care apartine proprietatea evaluata, cat si in Verificarea Evaluarii - VA.
Compania noastra asigura astfel integritatea, obiectivitatea si corectitudinea rapoartelor de evaluare, eliminand posibilele erori.

Aditional, FairValue Consulting ofera servicii de consultanta financiara, concretizate in proiecte de finantare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de divizare / fuziune si analiza diagnostic.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE

 • evaluare IMOBILE +

   - act de proprietate, alte documente care atesta dreptul de proprietate
   - documentatia cadastrala vizata ANCPI
   - incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara
   - memoriu tehnic (daca este disponibil)
   - plan de amplasament si delimitare / fisa bunului imobil
   - releveu
   - fisa mijlocului fix (societati comerciale)
 • evaluare BUNURI MOBILE / AUTOVEHICULE +

   - act de proprietate - factura, contract vanzare - cumparare (alt tip de act de proprietate)
   - carte de identitate
   - certificat de inmatriculare
   - carnetul de service / intretinere
   - deviz de reparatii emis de o unitate service autorizata (daca este cazul)
   - copie carte de identitate client / copie certificat de inregistrare fiscala (societati comerciale)
   - documentatie tehnica a utilajului / bunului mobil
   - proiect tehnic, planuri, detalii tehnice
   - autorizatii de functionare emise de organismele abilitate
 • evaluare COMPANII +

   - actul de infiintare a societatii comerciale (actul constitutiv al societatii)
   - copie certificat de inregistrare fiscala (societati comerciale)
   - o scurta prezentare a firmei (inclusiv istoric)
   - situatia financiara pentru cel putin ultimii trei ani fiscali incheiati (bilant contabil, cont de profit si pierdere, note explicative)
   - raport de audit
   - lista mijloacelor fixe la data de referinta, pe suport electronic
   - situatia clientilor - furnizorilor
   - situatia stocurilor de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte active curente
   - previziuni privind activitatea societatii (daca exista bugetul de venituri si cheltuieli pe următorii 5 ani)
   - lista propunerilor de investitii pe urmatorii 5 ani (daca exista)
   - concurenta - firme concurente
   - titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenului, planurile terenurilor si ale cladirilor
   - situatia creditelor contractate si a garantiilor constituite, gajuri, ipoteci
   - contractele de inchiriere, locatie de gestiune, concesiune si leasing
   - contractele de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe si personalului
   - litigiile la data de referinta a evaluarii
   - lista marcilor si brevetelor apartinand societatilor detinatoare si cele apartinand unor salariati ai firmei evaluate
   - sisteme de asigurare a calitatii
   - forta de munca utilizata, calificarea si competentele acesteia - numar de salariati pe categorii de varsta si de pregatire
   - certificat de urbanism valid din care sa reiasa posibilitatile de dezvoltare (POT, CUT, destinatie, restrictii etc.) - pentru terenuri
   - copie carte de identitate client / copie certificat de inregistrare fiscala (societati comerciale)
   - pe parcursul procesului de evaluare pot fi solicitate si alte documente
 • 1